STRANKA            NEZAVISNIH           SOCIJALDEMOKRATA            REPUBLIKE          SRPSKE

 

STATUT

 

1 . OPSTE ODREDBE

CLAN 1 .

Ovim statutom Stranke nezavisnih socijaldemokrata ( u daljem tekstu SNSD ) propisuje : naziv , sj0ediste i prostor na kojem realizuje svoju aktivnost , karakter Stranke , zastupanje , predstavljanje i javne oznake , unutrasnju organizaciju , nacin i uslove legitimnog djelovanja , obaveze i odgovornost clanova , organe Stranke , nacin izbora , trajanje mandata i nadleznost , sticanje sredstava i raspolaganje sredstvima , nacin donosenja odluka , prestanak rada , postupak za donosenje i izmjenu Statuta .

CLAN 2 .

Naziv stranke je : Stranka nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske . Skraceni naziv je SNSD RS . Sjediste SNSD je u Banja Luci .

CLAN 3 .

SNSD djeluje na teritoriji Republike Srpske . Po svom karakteru SNSD je nezavisna i demokratska politicka organizacija , otvorena za sve gradjane koji prihvataju njen Program i Statut . SNSD saradjuje sa ostalim politickim strankama na i van teritorije RS koje imaju ista ili slicna politicka opredjeljenja , utemeljena na najvisim evropskim demokratskim standardima .

CLAN 4 .

Osnovni subjekt SNSD je gradjanin - clan Stranke . Status clana se stice prihvatanjem Programa i Statuta SNSD , a ostvaruje se potpisom pristupnice .

CLAN 5 .

SNSD ima svoj pecat , simbol i ziro - racun . Pecat je okruglog oblika sa simbolom i nazivom stranke . Oko simbola je cirilicom ispisano : Stranka nezavisnih socijaldemokrata Republike Srpske . Simbol stranke je stilizovana ruza crvene boje , na grancici u bojama zastave Republike Srpske . Zastava Stranke je plave boje sa simbolom i cirilicom ispisanim punim nazivom Stranke .

CLAN 6 .

Stranka okuplja gradjane koji imaju prebivaliste na teritoriji RS , bez obzira na trenutno mjesto boravka .

CLAN 12 .

Redovni opsti sabor se drzi svake cetiri godine . Opsti sabor donosi : Program i Statut stranke , razmatra i usvaja izvjestaj o radu i bira sledece organe stranke : predsjednika , podpredsjednike , generalnog sekretara , Glavni odbor i Nadzorni odbor . Odluku o sazivanju opsteg sabora donosi Glavni odbor . Radom osteg sabora rukovodi radno predsjednistvo . Glavni odbor je duzan da zakaze vanredni opsti sabor na zahtjev najmanje tri regionalna odbora , deset opstinskih odbora ili 80 delegata na prethodnom saboru stranke . Inicijatori za sazivanje vanrednog opsteg sabora obezbjedjuju sredstva i materijale za njegov rad , s tim sto prijedloge prethodno razmatra Glavni odbor i sa svojim stavom upoznaje opsti Sabor .

CLAN 13 .

Glavni odbor se bira na Opstem saboru . Glavni odbor broji 85 clanova , uvazavajuci principe adekvatne zastupljenosti organizacionih oblika dijelova SNSD . Glavni odbor cine Predsjednik SNSD , Generalni sekretar , dva podpredsjednika i 81 clan izabran na Opstem saboru . Predsjednik Stranke je predsjednik Glavnog odbora , a podpredsjednici Stranke podpredsjednici Glavnog odbora . Glavni odbor se sastaje najmanje tri puta godisnje i bavi se strateskim pitanjima i nacinom pretvaranja osnovnih opredjeljenja u operativne zadatke . Glavni odbor donosi poslovnik o svom radu .

CLAN 14 .

Glavni odbor formira savjete za politicka , ekonomska i vanprivredna pitanja , a po potrebi moze formirati i potreban broj komisija . Savjeti imaju pet do devet clanova od kojih nadpolovicna vecina moraju biti clanovi Stranke . Predsjednik savjeta Stranke se bira iz sastava Glavnog odbora Stranke . Predsjednici Savjeta moraju biti clanovi Stranke . Savjet Stranke su savjetodavni organi koji u radu Stranke ucestvuju u formama davanja prijedloga i misljenja o pitanjima iz njihovih oblasti .

CLAN 15 .

Izvrsni odbor se sastoji od 21 clana i cine ga :

Predsjednik Stranke je istovremeno i predsjednik Izvrsnog odbora .Izvrsni odbor usmjerava i organizuje rad Stranke izmedju dva zasjedanja Glavnog odbora . Predsjednici politickog , ekonmskog i Savjeta za vanprivredna pitanja po potrebi ucestvuju u radu Izvrsnog odbora .

CLAN 16 .

Predsjednik predsjedava i rukovodi radom GO i IO , a u njegovam odsustvu zamjenjuje ga jedan od podpredsjednika Stranke koga predsjednik ovlasti . Predsjednik zastupa i predstavlja stranku u javnosti . Stranku moze zastupati i predstavljati i drugi funkcioner ovlascen od strane Predsjednika .

CLAN 17 .

SNSD ima dva podpredsjednika koje bira Opsti sabor . Podpredsjednici SNSD u saglasnosti sa Predsjednikom obavljaju poslove shodno Statutu i drugim aktima SNSD .

CLAN 18 .

Generalni sekretar se stara o provodjenju odluka organa Stranke , odgovoran za organizaciono stanje i jacanje Stranke , prati i koordinira rad Regionalnih i Opstinskih odbora , te poslanika i klubova poslanika u Narodnoj SKupstini RS i Predstavnickim tijelima BiH .

CLAN 19 .

Nadzorni odbor obavlja kontrolu i nadzor finansijsko - materijalnog poslovanja organa Stranke . U slucaju nepravilnosti , Nadzorni odbor upozorava organ iz cije nadleznosti je uslijedio propust uz obavezu dostave upozorenja Predsjedniku Stranke i Generalnom sekretaru . Nadzorni odbor o finansijsko - materijalnom poslovanju Stranke podnosi izvjestaj Glavnom odboru i Saboru .

CLAN 20 .

Izvrsne sekretare Stranke bira Izvrsni odbor na prvoj konstituirajucoj sjednici , i svojom odlukom odredjuje njihov broj . Izvrsni sekretari se staraju o provodjenju odluka organa Stranke . Sekretarijat Stranke je strucno tijelo koje opsluzuje rad organa , Savjeta , Komisija i Organizacionih jedinica Stranke .

CLAN 21 .

Za posebne situacije ili zadatke Izvrsni odbor moze na odredjen rok imenovati povjerenika Stranke . Stepen ovlastenja povjerenika utvrdjuje Izvrsni odbor odlukom o njegovom imenovanju .

CLAN 30 .

Za odlucivanje u organima Stranke potrebno je Prisustvo nadpolovicne vecine clanova , a odluka je donesena ako se za nju izjasni nadpolovicna vecina prisutnih clanova .

CLAN 31 .

Izbor svih organa SNSD se vrsi javnim glasanjem . Organ koji vrsi glasanje , u toku zasjedanja moze odluciti da se izbor vrsi tajnim glasanjem .

4 . ORGANIZACIONE JEDINICE

CLAN 32 .

U okviru SNSD djeluju Mladi socijaldemokrati i Aktiv zena socijaldemokrata , a po potrebi mogu se organizovati i drugi oblici . Organizacionu strukturu i nacin djelovanja , a u skladu sa Statutom i Programom SNSD uredjuju ove Organizacione jedinice . Saglasnost na ove akte daje Glavni odbor SNSD . U tijelima i organima SNSD potrebno je obezbijediti odgovarajucu zastupljenost mladih i zena .

5 . KLUBOVI POSLANIKA I ODBORNIKA

CLAN 33 .

Predstavnici Stranke i izabrani na izborima za Skupstine opstina organizuju Klubove odbornika Stranke , a predstavnici izabrani za Skupstinu RS i predstavnicki dom Skustine BiH organizuje Klubove poslanika . Klubovi raspravljaju o svim pitanjima iz domena Skupstine , biraju svog predsjednika kluba .Predsjednik , podpredsjednici i generalni sekretar , a po potrebi i clanovi Izvrsnog odbora Stranke ucestvuju u radu Klubova . Predstavnici na odbornickim i poslanickim listama daju pisanu izjavu o lojalnosti Stranci . Tekst izjave utvrdjuje Izvrsni odbor Stranke .

6 . STICANJE I RASPOLAGANJE SREDSTVIMA

CLAN 34 .

Za obavljanje svojih funkcija Stranka moze sticati imovinu , materijalna i finansijska sredstva koja se mogu upotrebljavati samo na nacin propisan Zakonom , ovim Statutom i odlukom nadleznih organa Stranke .

CLAN 35 .

Sredstva Stranka stice :

CLAN 36 .

Izvrsni odbor moze donijeti posebnu odluku o prikupljanju neophodnih sredstava za rad Stranke . Sredstva se utvrdjuju u skladu sa programom i planom rda Stranke i njenih organa . Za zakonitu i racionalnu upotrebu sredstava , odgovoran je Predsjednik Stranke . Sredstva Stranke koja se uplacuju u posebne namjene , mogu se koristiti samo u te svrhe , a kontrolu sredstava vrsi Nadzorni odbor .

7 . ZAVRSNE ODREDBE

CLAN 37 .

Statut SNSD stupa na snagu danom usvajanja od strane opsteg Sabora . Stupanjem na snagu ovog Statuta , prestaje da vazi Statut usvojen 22.06.1996. godine .

Banja Luka , 27.06.1998 . godine

 

backtohomepage.JPG (5538 bytes)

statut2.JPG (4098 bytes)